Gerrits & Van Gulick Notarissen verwerkt al uw gegevens vertrouwelijk. In de hoedanigheid van zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ofwel “de AVG”).

Een van onze verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke is u te informeren over de verwerkingen die wij uitvoeren en waarom wij dat doen. Daarom leggen wij u in deze privacyverklaring uit:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • voor welke doeleinden en met welke grondslagen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • welke rechten u als betrokkene heeft met betrekking tot die persoonsgegevens;
 • welke cookies wij gebruiken op onze website www.gerrits-vangulick.nl;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gerrits & Van Gulick Notarissen kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw initialen, voor- en achternaam, tussenvoegsel, mogelijke titel en geslacht;
 • uw e-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer;
 • persoonsgegevens die kunnen worden verkregen uit het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister, Kadaster, Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), Huwelijksgoederenregister, Centraal Testamentenregister (CTR) of andere openbare bronnen;
 • overige gegevens die voor het verlenen van onze diensten noodzakelijk zijn;
 • gegevens over uw bezoek aan onze website, inclusief het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken;
 • gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie

In veel gevallen stelt u zelf deze persoonsgegevens aan ons ter beschikking: u neemt contact op met een vraag, u gaat met Gerrits & Van Gulick Notarissen een overeenkomst van opdracht aan, u laat uw gegevens achter op onze website, geeft uw visitekaartje af of solliciteert bij Gerrits & Van Gulick Notarissen. Gerrits & Van Gulick Notarissen verkrijgt ook persoonsgegevens van derden om contact op te nemen of om overige werkzaamheden uit te voeren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Bij het niet verstrekken van alle benodigde persoonsgegevens, kan het zijn dat wij niet in staat zijn om de dienstverlening (volledig) uit te voeren.

Doeleinden en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Gerrits & Van Gulick Notarissen verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw contactverzoek of vraag;
 • Om een overeenkomst van opdracht met u aan te gaan, die overeenkomst na te komen en onze juridische dienstverlening uit te voeren;
 • Om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Om marketingactiviteiten uit te voeren, waaronder het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze lezingen en andere bijeenkomsten;
 • Om met de statistieken betreffende het gebruik van onze website de werking van onze website te monitoren en mogelijk verbeteren;
 • Om een sollicitatie te kunnen behandelen.

Deze verwerkingen van persoonsgegevens worden op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen uitgevoerd:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • De uitvoering van een wettelijke verplichting;
 • De behartiging van ons gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Opslagbeperking

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking. Daarbij bewaart Gerrits & Van Gulick Notarissen uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Gerrits & Van Gulick Notarissen voert hiervoor jaarlijks uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar een actie uit om opgeslagen gegevens te verwijderen.

Uw dossier, waaronder uw persoonsgegevens, wordt na voltooiing van de opdracht nog zeven jaren bewaard met het oog op een mogelijke audit, inzage in de boekhouding en wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn wordt het dossier zowel digitaal als fysiek in de jaarlijks uit te voeren actie verwijderd en vernietigd, tenzij u voor het eindigen van die termijn van 7 jaar schriftelijk kenbaar maakt heeft gemaakt het fysieke dossier te willen ontvangen.

Indien er na een eerste contact geen verdere correspondentie heeft plaatsgevonden en Gerrits & Van Gulick Notarissen geen overeenkomst van opdracht met u aangaat, worden uw gegevens in de jaarlijks uit te voeren actie verwijderd, waardoor uw gegevens na afronding van het eerste contact niet langer dan twee jaar bewaard worden.

De persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om die persoonsgegevens te verwerken worden bewaard voor zolang Gerrits & Van Gulick Notarissen die gegevens gebruikt voor het uitvoeren van marketing activiteiten. Mocht Gerrits & Van Gulick Notarissen om welke reden dan ook daar vanaf zien, dan zullen uw persoonsgegevens voor dat doel tot maximaal één jaar na het versturen van een laatste marketingactiviteit worden bewaard en in de genoemde jaarlijks uit te voeren actie worden verwijderd. Gerrits & Van Gulick Notarissen merkt hierbij op dat het ten alle tijden mogelijk is om uw toestemming voor verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken. Dat kan door de link in de betreffende mailing aan te klikken of contact op te nemen via info@gvgn.nl of 0492 – 36 21 21.

Persoonsgegevens die in het kader van een sollicitatie aan Gerrits & Van Gulick Notarissen ter beschikking worden gesteld, worden na afwijzing jaarlijks in de jaarlijks uit te voeren actie verwijderd, waardoor uw gegevens na afronding van het eerste contact niet langer dan twee jaar bewaard worden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Voor de beschreven doeleinden kan Gerrits & Van Gulick Notarissen uw persoonsgegevens in ieder geval binnen het samenwerkingsverband delen. In bepaalde gevallen zal Gerrits & Van Gulick Notarissen binnen de genoemde doeleinden en grondslagen uw persoonsgegevens ook moeten delen met derden. Daarbij kunt u denken aan:

 • Derden die relevant zijn voor de uitvoering van de juridische diensten, zoals wederpartijen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten of andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden waarbij de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is.

Gerrits & Van Gulick Notarissen streeft er natuurlijk naar uw persoonsgegevens alleen te delen met partijen die zelf ook aan de AVG voldoen. De eerste en tweede categorie genoemde derden zijn in dat geval echter zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en Gerrits & Van Gulick Notarissen is daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Met betrekking tot de laatste categorie derden zal er sprake zijn van een zogenoemde verwerker van Gerrits & Van Gulick Notarissen. Ook die partijen zijn zelf verantwoordelijk om aan de AVG te voldoen, maar in die gevallen gaat Gerrits & Van Gulick Notarissen een zogenoemde verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet aan om zo een zelfde niveau van beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Indien het nodig zou zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan derden in een land buiten de Europese Economische Ruimte zal Gerrits & Van Gulick Notarissen erop toezien dat die doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

Gerrits & Van Gulick Notarissen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens Gerrits & Van Gulick Notarissen toegang hebben tot uw gegevens zijn op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Daarnaast heeft Gerrits & Van Gulick Notarissen algemeen in de branche geaccepteerde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. U kunt daarbij denken aan:

 • beveiligde toegang tot de online omgeving waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • actuele beveiligingssoftware en toegangscontrole op apparaten;
 • toegankelijkheid tot uw persoonsgegevens anders dan uw naam en contactgegevens beperkt tot voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijke personen;
 • het gebruiken van beveiligde internetverbindingen, ook voor het versturen van communicatie;
 • het gebruiken van een zakelijke We Transfer account voor het versturen van gegevens.

Welke rechten heeft u als betrokkene

Met betrekking tot de persoonsgegevens die Gerrits & Van Gulick Notarissen van u verwerkt, hebt u het recht informatie over onze verwerking van die persoonsgegevens te verkrijgen, maar ook om die persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken of over te laten dragen en tegen de verwerking van die persoonsgegevens bezwaar te maken en zogenoemde geautomatiseerde besluitvorming te weigeren. Zoals gezegd kunt u daarnaast uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegeven in trekken.

Een dergelijke verzoek kunt u indienen via info@gvgn.nl of 0492 – 36 21 21.

Overigens zullen wij daarbij uw identiteit moeten verifiëren. Gerrits & Van Gulick Notarissen zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Naast bovengenoemde rechten staat het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, natuurlijk ook tot uw beschikking. Gerrits & Van Gulick Notarissen hoopt echter dat wij bij mogelijke vragen of problemen onderling tot een oplossing te kunnen komen.

Welke cookies gebruikt de website www.gerrits-vangulick.nl

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies worden door de browser op uw computer geplaatst.

https://www.gerrits-vangulick.nl gebruikt de volgende soorten cookies:

Functioneel – Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Links – Op onze website treft u links aan naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Social Media – Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook. LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media platformen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc. (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook. LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze social media platformen dienen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren, of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Via de website Your Online Choices kunt u meer informatie vinden over hoe u cookies kunt uitschakelen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer weten over Cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over Cookies vinden:

Hoe neemt u contact met ons op

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, van mening zijn dat er sprake zou zijn van misbruik of u een verzoek op grond van een van uw rechten wilt indienen, dan kun u daarover natuurlijk contact met ons opnemen via info@gvgn.nl of 0492 – 36 21 21.
.

Mogelijke wijzigingen of aanvullingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van de informatie op deze pagina. Indien er daarbij sprake zou zijn van wezenlijke wijzigingen dan zullen we dat actief via onze website en mogelijk andere kanalen kenbaar maken.