Welk tarief van de overdrachtsbelasting moet u betalen?

Indien u onroerend goed (of de rechten hierop) koopt of verkrijgt, dient u hierover een bepaald tarief van de overdrachtsbelasting te betalen. Dit is een percentage van de aankoopwaarde van het betreffende onroerend goed.

In beginsel geldt een tarief van 6%. Indien u een woning koopt of verkrijgt is echter sprake van een verlaagd tarief van 2%. De wet inzake de overdrachtsbelasting geeft geen duidelijke definitie van een woning waardoor het soms onduidelijk kan zijn of iets als woning geldt en dus 2% overdrachtsbelasting betaald dient te worden of iets juist niet kwalificeert als woning en het tarief van 6% geldt.

Wat wordt verstaan onder woningen?

Onder woningen wordt verstaan de onroerende zaken die op het moment van overname bestemd zijn om te dienen als woning. Het maakt daarbij niet uit of de woning al dan niet bewoond wordt. In ieder geval worden onder woningen verstaan: de eigen woning, een tweede of recreatiewoning, een verhuurde woning, een bedrijfswoning (indien deze zich aan bedrijfspand bevindt) en een tijdelijk leegstaande woning. Daarnaast bieden diverse uitspraken van rechters een aantal aanknopingspunten omtrent de definitie woning. Deze zijn als volgt:

Het gebouw moet in het verleden gebruikt zijn als woning of met dit doel gebouwd zijn.
In het bestemmingsplan moet het een woonbestemming hebben en met slechts geringe aanpassingen moet het pand weer als woning kunnen fungeren.
Niet alleen de woning zelf kan tegen 2% worden verkregen ook de aanhorigheden vallen onder dit tarief. Aanhorigheden zijn zaken die zich op het stuk grond van de woning bevinden. Denk bijvoorbeeld aan de tuin, de garage of een uitbouw, maar ook een tuinhek.

Wat valt er onder het tarief van 6%?

Het 6% tarief geldt voor alle overige onroerende zaken. Hieronder vallen onder andere: bouwkavels (indien geen voornemen is om hier opnieuw op te bouwen), bedrijfspanden (winkelruimtes, hotels etc.), onroerend goed bestemd als zorginstelling en bijvoorbeeld internaten. Ook de rechten (erfpacht of recht van opstal) van voormelde onroerende zaken zijn belast tegen 6% indien u deze verkrijgt.

De notaris is aansprakelijk voor de betaling van de overdrachtsbelasting en het afdragen daarvan aan de belastingdienst. Veelal zal u vóór de overdracht van de woning een afrekening ontvangen waarop ook het te betalen bedrag aan overdrachtsbelasting staat vermeld. Dit bedrag dient u over te maken aan de notaris. In de meeste gevallen zal de koper deze belasting betalen (vandaar ook de term ‘kosten koper’). Na de overdracht regelt de notaris de verdere afwikkeling en de uitboeking van de gelden.

Weten welk tarief van de overdrachtsbelasting u moet betalen?

Wenst u meer informatie over welk tarief van de overdrachtsbelasting u moet betalen? Of zoekt u een notaris die de koopovereenkomst voor u opstelt en de aangifte voor u doet? Gerrits & Van Gulick Notarissen is specialist op het gebied van deze belastingen. Wij stellen op professionele manier de juiste documenten op en adviseren u waar nodig. U kunt ons bellen op t. +31 492 – 36 21 21 of stuur een e-mail naar info@gvgn.nl

Contactformulier