Wat houdt de verklaring van erfrecht in?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris verklaart wie erfgenamen zijn van de overledene. Hierin is opgenomen wie bevoegd is om de nalatenschap te beheren en/of te beschikken over de tot de nalatenschap behorende goederen.

Als iemand overlijdt komen zijn bezittingen toe aan zijn erfgenamen. Het is daarom van groot belang om te weten of de overledene een testament heeft gemaakt waarin hij – misschien – iemand tot erfgenaam heeft benoemd.

Met de verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen bij de diverse instellingen zoals een bank aantonen dat zij daadwerkelijk de erfgenamen zijn. De bank mag erop vertrouwen dat de notaris de feiten juist heeft weergegeven in die akte. Voorafgaand aan de afgifte van een dergelijke verklaring is daarom een onderzoek door de notaris vereist.

Het testament en de erfgenamen achterhalen

Via het Centraal Testamentenregister in Den Haag kan men te weten komen of iemand een testament heeft gemaakt en bij welke notaris dat is gebeurd. Voor het verkrijgen van inlichtingen uit het Centraal Testamentenregister kunt u zich het beste wenden tot een notaris. Die kan het gemakkelijkst voor u de inlichtingen inwinnen en een afschrift van het testament opvragen. Overigens hebben alleen de erfgenamen en andere direct belanghebbende bij de inhoud recht op inzage van het testament.

Daarnaast raadpleegt de notaris altijd het bevolkingsregister. Om deze redenen kan het enkele weken tot soms enkele maanden (als er veel erfgenamen zijn of als ze moeilijk te vinden zijn) duren voordat de notaris een verklaring van erfrecht kan afgeven. Indien erfgenamen in het buitenland woonachtig zijn, wordt het onderzoek aldaar verricht.

Wat als de erfenis een negatief saldo bevat?

In de praktijk blijkt dat nalatenschappen een negatief saldo kunnen vertonen. Het kan ook voorkomen dat op het moment van het overlijden van de erflater nog niet bekend is of de boedel positief of negatief is. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als er nog een procedure bij de rechtbank over een schadeclaim loopt. Ook kan tegen de erfgenamen van iemand die tijdens zijn leven een risicovol beroep of bedrijf had nog na zijn dood een proces worden aangespannen.

Wel of niet aanvaarden van de nalatenschap

De erfgenamen zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de overledene. De erfgenamen kunnen daarvoor zelfs in hun privé-bezit worden aangesproken. Daarom heeft iedere erfgenaam het recht de erfenis van de overledene te weigeren. De erfgenaam moet in een zo vroeg mogelijk stadium kenbaar maken of hij de nalatenschap wenst te weigeren.

De wet zegt namelijk dat als iemand eenmaal heeft geaccepteerd, deze persoon daarna niet meer kan verwerpen. Met accepteren staat gelijk ‘het zich als erfgenaam gedragen’.

De wet geeft een aantal keuzemogelijkheden aan een erfgenaam om zijn positie te bepalen.

U kunt de nalatenschap:

  • beneficiair aanvaarden;
  • zuiver aanvaarden;
  • of verwerpen.

Om de verklaring van erfrecht definitief rond te kunnen maken, dient de notaris derhalve te weten welke keuze de erfgenamen zullen maken. De notaris kan u hierbij uiteraard helpen.

Er kan een executeur benoemd zijn

In een testament kan een executeur zijn benoemd om de nalatenschap af te wikkelen. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een buitenstaander zijn.

Hij krijgt het beheer over de nalatenschap en zal alle bezittingen onder zich mogen nemen. Hij moet de schulden betalen, vorderingen innen, de huur opzeggen en legaten afgeven of uitbetalen. Hij kan ook een speciale opdracht hebben gekregen in het testament, bijvoorbeeld om persoonlijke papieren te vernietigen of een goed tehuis voor de huisdieren te zoeken.

Als iemand is benoemd tot executeur zal deze persoon ook moeten verklaren of hij/zij de benoeming wenst te aanvaarden. De notaris kan meer informatie hierover geven.

Als geen executeur is benoemd kunnen de erfgenamen ook iemand een volmacht geven, bijvoorbeeld één van de erfgenamen of een notaris, om de nalatenschap voor hen af te wikkelen.

Inschrijving bij het Kadaster

De verklaring van erfrecht kan door de notaris ingeschreven worden bij het Kadaster. In het Kadaster staat namelijk de overledene als eigenaar van het onroerend goed vermeld. Na inschrijving van de verklaring van erfrecht, staan de erfgenamen als eigenaar geregistreerd in het Kadaster. Dit is onder meer belangrijk voor bijvoorbeeld de WOZ-aanslag, het energielabel en de levensverzekering.

Verklaring van erfrecht nodig?

Wilt u een verklaring van erfrecht laten opstellen? Wij helpen u hier graag mee. Neem contact op door ons een e-mail te sturen op info@gvgn.nl of bel naar t. +31 492 – 36 21 21.

Contactformulier