De notarissen verbonden aan de maatschap zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. De maatschap:
  a: Gerrits & van Gulick Notarissen c.s., gevestigd te Gemert (gemeente Gemert-Bakel) en Uden (gemeente Uden): kvk.nr. 17235042;
  b:
  Gerrits & van Gulick Notarissen Deurne B.V., gevestigd te Deurne (gemeente Deurne): kvk.nr. 63196018;

hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen als “de maatschap”.

 1. Gebruiker: degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt, in dit geval de maatschap.
 2. Wederpartij/opdrachtgever: de contractspartij van de maatschap, zijnde een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die (mede) opdracht geeft tot dienstverlening en die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 3. Opdracht/overeenkomst: een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de maatschap zich jegens de cliënt verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
 4. Verschotten: de kosten die de maatschap moet maken om de opdracht goed uit te kunnen voeren.
 5. Kantoorkosten: de (vaste) opslag op het honorarium.
 6. Declaratie: de namens de maatschap aan de cliënt uitgebrachte factuur inzake de betaling van het verschuldigde honorarium, kantoorkosten en/of verschotten en omzet- en overdrachtsbelasting.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, inclusief wijzigingen, aanvullingen en vervolgopdrachten.
 2. Een wederpartij is ook aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat de wederpartij de inhoud daarvan niet kende.
 3. Ook alle derden die bij uitvoering van enige opdracht van een wederpartij zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers of hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij de maatschap hebben verlaten.

 

Artikel 3: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – WWFT

 1. Op alle gesloten overeenkomsten met de maatschap is de WWFT van toepassing.
 2. De maatschap moet conform de WWFT handelen voor zover het een overeenkomst van opdracht betreft inzake het aan- of verkopen van registergoederen; het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden; het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen; het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen; werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van een belastingadviseur; en het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed.

 

Indien er een overeenkomst van opdracht tot stand komt voor een van de onder sub a t/m sub f te verlenen diensten, dient de wederpartij zich in persoon op het kantoor van de maatschap te identificeren en verifiëren middels overlegging van het originele exemplaar van een geldig legitimatiebewijs, waar een kopie van zal worden gemaakt voor de dossiervorming. Indien de wederpartij een rechtspersoon betreft zal er een gewaarmerkt KvK-uittreksel worden opgevraagd en zal er onderzoek worden gedaan naar de uiteindelijk belanghebbende. Tevens is het mogelijk dat dit bij een notaris in de omgeving van de wederpartij gebeurt. Deze notaris dient dan te verklaren dat hij de wederpartij conform de WWFT heeft geïdentificeerd en dat hij een fotokopie van het origineel van het identiteitsbewijs heeft gemaakt. Vervolgens zendt de notaris of de wederpartij, afhankelijk van wat er overeengekomen is, een gewaarmerkt exemplaar van het identiteitsbewijs tezamen met de verklaringen aan de maatschap.

 1. In geval van een onder de WWFT vallende ongebruikelijke transactie zal door de notarissen binnen de maatschap een melding worden gedaan bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Informatie betreffende de melding mag niet worden verstrekt aan de wederpartij(en) en/of andere betrokkene(n)/derde(n), tenzij conform de WWFT anders is bepaald.
 2. De kosten welke door een andere notaris worden gemaakt ten gevolge van de woonplaatskeuze ten kantore van deze notaris, komen voor rekening van de (verzoekende) opdrachtgever.

 

Artikel 4: Overeenkomst van opdracht

4.1 Opdracht

 1. Een opdracht komt tot stand met de maatschap, waarmee de overeenkomst van opdracht is aangegaan. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is, dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 2. Onder de opdracht vallen ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte. De maatschap is bevoegd na een ingetrokken opdracht aan de wederpartij te declareren op basis van de door de maatschap aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de maatschap en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.2 Klacht

Indien de wederpartij klachten heeft jegens de notaris, dan moet hij deze klachten eerst bij de

betreffende notaris naar voren brengen. Wordt daarop volgens de mening van wederpartij niet of niet

op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan kan hij zich wenden tot:

 1. de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie te ’s-Gravenhage; of
 2. de Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-notarissen te ’s-Gravenhage; en/of
 3. de burgerlijke rechter.

 

Artikel 5: Werkzaamheden

 1. De werkzaamheden zullen door de maatschap worden verricht met inachtneming van de voor het notariaat geldende wettelijke en andere voorschriften.
 2. De notaris is verplicht de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op de notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
 3. Verstrekte opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 4. De maatschap is bevoegd persoonsgegevens in te winnen die op grond van de wet verstrekt moeten worden, zoals gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP).

 

Artikel 6: Inschakeling van derde(n)

 1. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat een persoon of bedrijf die niet aan de maatschap is verbonden wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is de maatschap niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden en zal de maatschap niet de opdrachtgever van derden zijn.
 2. De keuze van deze door de maatschap in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
 3. Indien deze derden, hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de opdracht willen beperken, gaat de maatschap ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 7: Rechten en plichten

7.1 Tarieven en declaraties

 1. Werkzaamheden waarvoor opdracht is verleend, worden gedeclareerd op basis van het aantal gewerkte uren met een (eventuele) opslag voor kantoorkosten dan wel de daarvoor geldende vaste of geoffreerde tarieven.
 2. Ingeval van vaste of geoffreerde tarieven kan meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Vaste tarieven kunnen zonder aankondiging wijzigen. In geval van uitgestelde of ingetrokken opdrachten worden de kosten (tussentijds) gedeclareerd. De kosten die volgen uit herhaalde werkzaamheden als gevolg van vertraging worden in rekening gebracht.
 3. Kosten van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook na tussentijdse wijziging daarvan.
 4. In geval van overlijden van de wederpartij gaan zijn rechten en plichten over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
 5. De kosten voor het doen van de wettelijk vereiste inzages komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

7.2 Betaling

 1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de maatschap gestelde bankrekeningen (waaronder mede betalingen met pinpas zijn begrepen), dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in het notariaat terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de schuld van de wederpartij.
 2. De declaratie moet, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van het passeren daarvan, op de in het vorige lid omschreven wijze.
 3. Betaling van overige declaraties dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever die het verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Na intreding van het verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd voor de duur waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 4. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 5. Ingeval van verzuim komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van € 150,- voor rekening van de wederpartij. Deze kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de wederpartij(en) zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 6. De maatschap is steeds gerechtigd van de wederpartij(en) de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 7. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de maatschap. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de opdracht geachte mede door de natuurlijke persoon te zijn verleend.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft elke notaris die lid is van deze Beroepsorganisatie zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken. Indien een doen of nalaten van een opdracht dus leidt tot aansprakelijkheid van de betreffende maatschap, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap aanspraak geeft (eigen risico inbegrepen).
 2. Indien bij de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor de maatschap aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap aanspraak geeft (eigen risico inbegrepen).

 

Artikel 9: Rechtskeuze en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en de cliënt(en) is Nederlands recht van

toepassing.

 1. Geschillen welke tot de competentie van de Geschillencommissie notariaat behoren, zullen door deze commissie worden beslecht. Zie hiervoor www.degeschillencommissie.nl en www.knb.nl. Alle overige geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 10: Rechtsgevolgen

 1. Indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, dan zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar.
 2. Indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij, dan zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar.

 

Versie van april 2020